آخرين بروز رسانى شده ها

حفظ قرآن - سوره الناس

 • ديده شده: 6480
 • دانلود شده: 6338  
 • 4.91 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الفلق

 • ديده شده: 4179
 • دانلود شده: 3826  
 • 4.58 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الاخلاص

 • ديده شده: 4212
 • دانلود شده: 3962  
 • 7.02 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره المسد

 • ديده شده: 3741
 • دانلود شده: 3744  
 • 4.56 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره النصر

 • ديده شده: 3588
 • دانلود شده: 3531  
 • 4.08 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الکافرون

 • ديده شده: 3612
 • دانلود شده: 3502  
 • 5.64 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الکوثر

 • ديده شده: 3857
 • دانلود شده: 3542  
 • 3.46 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الماعون

 • ديده شده: 3340
 • دانلود شده: 3370  
 • 5.59 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره قریش

 • ديده شده: 3432
 • دانلود شده: 3466  
 • 4.49 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الفیل

 • ديده شده: 3449
 • دانلود شده: 3422  
 • 5.05 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الهمزه

 • ديده شده: 3359
 • دانلود شده: 3274  
 • 6.43 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره العصر

 • ديده شده: 3409
 • دانلود شده: 3333  
 • 3.80 MB :حجم
Play