آخرين بروز رسانى شده ها

حفظ قرآن - سوره الناس

 • ديده شده: 6306
 • دانلود شده: 6046  
 • 4.91 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الفلق

 • ديده شده: 4050
 • دانلود شده: 3599  
 • 4.58 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الاخلاص

 • ديده شده: 4057
 • دانلود شده: 3685  
 • 7.02 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره المسد

 • ديده شده: 3606
 • دانلود شده: 3506  
 • 4.56 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره النصر

 • ديده شده: 3471
 • دانلود شده: 3313  
 • 4.08 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الکافرون

 • ديده شده: 3482
 • دانلود شده: 3271  
 • 5.64 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الکوثر

 • ديده شده: 3720
 • دانلود شده: 3296  
 • 3.46 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الماعون

 • ديده شده: 3216
 • دانلود شده: 3149  
 • 5.59 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره قریش

 • ديده شده: 3310
 • دانلود شده: 3241  
 • 4.49 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الفیل

 • ديده شده: 3329
 • دانلود شده: 3198  
 • 5.05 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الهمزه

 • ديده شده: 3224
 • دانلود شده: 3034  
 • 6.43 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره العصر

 • ديده شده: 3277
 • دانلود شده: 3109  
 • 3.80 MB :حجم
Play