آخرين بروز رسانى شده ها

حفظ قرآن - سوره الناس

 • ديده شده: 6606
 • دانلود شده: 6416  
 • 4.91 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الفلق

 • ديده شده: 4274
 • دانلود شده: 3885  
 • 4.58 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الاخلاص

 • ديده شده: 4320
 • دانلود شده: 4029  
 • 7.02 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره المسد

 • ديده شده: 3865
 • دانلود شده: 3823  
 • 4.56 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره النصر

 • ديده شده: 3683
 • دانلود شده: 3590  
 • 4.08 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الکافرون

 • ديده شده: 3708
 • دانلود شده: 3561  
 • 5.64 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الکوثر

 • ديده شده: 3948
 • دانلود شده: 3600  
 • 3.46 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الماعون

 • ديده شده: 3428
 • دانلود شده: 3425  
 • 5.59 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره قریش

 • ديده شده: 3541
 • دانلود شده: 3535  
 • 4.49 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الفیل

 • ديده شده: 3533
 • دانلود شده: 3474  
 • 5.05 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الهمزه

 • ديده شده: 3453
 • دانلود شده: 3334  
 • 6.43 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره العصر

 • ديده شده: 3504
 • دانلود شده: 3393  
 • 3.80 MB :حجم
Play