آخرين بروز رسانى شده ها

حفظ قرآن - سوره الناس

 • ديده شده: 6472
 • دانلود شده: 6284  
 • 4.91 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الفلق

 • ديده شده: 4171
 • دانلود شده: 3785  
 • 4.58 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الاخلاص

 • ديده شده: 4203
 • دانلود شده: 3914  
 • 7.02 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره المسد

 • ديده شده: 3729
 • دانلود شده: 3698  
 • 4.56 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره النصر

 • ديده شده: 3580
 • دانلود شده: 3492  
 • 4.08 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الکافرون

 • ديده شده: 3604
 • دانلود شده: 3461  
 • 5.64 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الکوثر

 • ديده شده: 3849
 • دانلود شده: 3499  
 • 3.46 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الماعون

 • ديده شده: 3333
 • دانلود شده: 3333  
 • 5.59 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره قریش

 • ديده شده: 3424
 • دانلود شده: 3427  
 • 4.49 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الفیل

 • ديده شده: 3443
 • دانلود شده: 3379  
 • 5.05 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره الهمزه

 • ديده شده: 3351
 • دانلود شده: 3231  
 • 6.43 MB :حجم
Play

حفظ قرآن - سوره العصر

 • ديده شده: 3399
 • دانلود شده: 3296  
 • 3.80 MB :حجم
Play